divendres, 17 de juliol de 2009

La Comissió Europea es planteja augmentar la mobilitat juvenil

La Comissió Europea ha publicat un llibre verd titulat Promoting the learning mobility of young people, disponible a http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_en.pdf.

L’objectiu és obrir un debat entre tots els estaments implicats sobre la manera millor d’oferir més oportunitats als joves europeus perquè desenvolupin els seus coneixements i les seves competències fent una estada en un altre país. Tanmateix, la mobilitat internacional és realizada només per menys del 0,5 % de joves entre 16 i 29 anys.

Les estades d’estudis, experiència laboral o voluntariat en un altre país són una de les maneres principals amb les quals els joves poden millorar la seva posició laboral i el desenvolupament personal.

El llibre verd planteja els punts principals relacionats amb la mobilitat juvenil i convida a la participació de qualsevol persona, amb l’aportació d’idees o suggeriments. Aquesta consulta pública serà oberta fins el 15 de desembre de 2009 i es vehicularà mitjançant un qüestionari en línia disponible a: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_es.html.

Ján Figel', el comissari europeu responsable d’educació, formació, cultura i joventut, ha declarat que «la mobilitat en la formació és positiva per a lesp persones, els centres d'ensenyament, les universitats i les institucions de formació i la societat en el seu conjunt. Contribueix a l'adquisició de capacitats, coneixements lingüístics i competències interculturals, i reforça la capacitat de les persones i les organitzacions per innovar i competir a escala internacional. Cal encoratjar la mobilitat, de manera que els períodes d'aprenentatge en altres països es converteixin en la norma i no en l'excepció. Això és important, tant per a la solidesa i la sostenibilitat de la recuperació econòmica de la UE com per a la cohesió social de les societats europees el segle XXI.»

Per a més informació: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1096&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en.

Accés al llibre verd:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_en.pdf.

Formulari per aportar suggeriments al debat: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_es.html.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada